Privacyverklaring

Pincode Telenet B.V. (hierna PTI), gevestigd aan Korenmolenlaan 1C, 3447 GG WOERDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://pti.nl
Korenmolenlaan 1C
3447 GG WOERDEN
+31 (0)348 46 68 88

 

Rolf van der Jagt is de Functionaris Gegevensbescherming van PTI. Hij is te bereiken via rolf@pti.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

PTI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens die wij als dataverwerker voor onze klanten verwerken
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@pti.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PTI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Gegevens die nodig zijn om meterstanden op te nemen
 • Gegevens die nodig zijn voor uitvoering van opdrachten die wij als verwerker ontvangen van onze opdrachtgevers
 • Gegevens ten behoeve van facturatie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen, e-mailen of SMS te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • PTI verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PTI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens Bewaartermijn maximaal 4 weken voor sollicitaties of tot één jaar indien overeengekomen met sollicitant
 • Als verwerker van Persoonsgegevens, bewaartermijn maximaal 7 jaar in lijn met de afspraken opgelegd door de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Zakelijke gegevens bewaartermijn maximaal 7 jaar conform wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld nodig is voor onze belastingaangifte

 

Delen van persoonsgegevens met derden

PTI verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PTI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies:

PTI maakt gebruik van diverse cookies. Lees hier meer over op de pagina cookieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PTI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens (digitaal) naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@pti.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren op uw verzoek zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

 

PTI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PTI neemt de bescherming van uw gegevens serieus, zoals onze ISO 27001 certificering voor informatiebeveiliging al aangeeft. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@pti.nl.

 

Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Hoe dit kan leest u verder in onze Responsable Disclosure Policy (Engels) die u hier vindt.

 

Versie 2.0 2018