Algemene voorwaarden

PTI Algemene Leveringsvoorwaarden

I  Begripsomschrijving en toepasselijkheid

In deze algemene leveringsvoorwaarden (“leveringsvoorwaarden”) hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

“Diensten” : de diensten die PTI op grond van een Overeenkomst beoogt te leveren, levert, of heeft geleverd aan opdrachtgever;

“Mailingdiensten” : de door PTI te verlenen diensten zoals nader omschreven in de overeenkomst, bestaande uit onder andere het klaarmaken voor verzending en (laten) bezorgen bij klanten van Opdrachtgever van (meterstanden)kaarten/ formulieren/brieven/email/SMS/ belberichten, het (begeleiden bij het) ontwerpen en produceren van (meterstanden)kaarten/ formulieren/brieven/email.

“Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met PTI aangaat;

“Overeenkomst” : een schriftelijke overeenkomst, niet zijnde een arbeidsovereenkomst tussen PTI en Opdrachtgever die verband houdt met het leveren van Diensten;

“PTI” : PTI Holding B.V. dan wel Pincode Telenet B.V., beide statutair gevestigd te Woerden (3447 GG) aan de Korenmolenlaan 1c, met wie Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten.

“Response Diensten” : de door PTI te verlenen diensten voor het verzamelen van gegevens/data zoals o.a. marketinggegevens/meterstanden bij klanten van Opdrachtgever zoals nader omschreven in de overeenkomst, bestaande uit onder andere het scannen en verwerken van formulieren, (meterstanden)kaarten, het beschikbaar stellen en houden van een centrale database, voice response applicatie inclusief telefoonnummers, het ontwikkelen, beschikbaar stellen en houden van internet applicaties op de website van Opdrachtgever of PTI, het ontwikkelen en onderhouden van een handterminal applicatie voor fysieke opname, onderzoek, meterverwisseling, incasso, etc. (inclusief koppelingen naar de centrale database) evenals het aan Opdrachtgever aanleveren van elektronische bestanden met de verkregen data c.q. meterstanden.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PTI en maken integraal deel uit van elke Overeenkomst die expliciet naar deze leveringsvoorwaarden verwijst.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze leveringsvoorwaarden of een Overeenkomst gelden slechts indien partijen deze schriftelijk overeenkomen.

Indien bepalingen in een Overeenkomst afwijken van deze leveringsvoorwaarden prevaleren de bepalingen in die Overeenkomst.

 

II  Aanbiedingen en totstandkoming van een Overeenkomst

Aanbiedingen van PTI gelden gedurende een periode van negentig (90) dagen.

Een Overeenkomst komt tot stand indien de aanbieding van PTI schriftelijk door Opdrachtgever is aanvaard door middel van een rechtsgeldig ondertekend document, schriftelijke bevestiging per brief of e-mail of daadwerkelijke afname van de aangeboden diensten.

 

III  Diensten PTI (omschrijving)

  • PTI verzorgt diensten zoals versturen van mailingen en verzorging Response diensten via verschillende methoden voor organisaties zoals water- en energiebedrijven, financiële instellingen, uitgeverijen en media bedrijven;
  • PTI verzorgt diensten onder andere bestaande uit het op verzoek van water- en energiebedrijven via verschillende methoden verzamelen van meterstanden van klanten van deze water- en energiebedrijven;
  • PTI verzorgt diensten onder ander bestaande uit het op verzoek van bedrijven en organisaties via verschillende methoden verzamelen van marketinggegevens van respondenten/klanten van deze bedrijven en organisaties.
  • PTI verzorgt diensten onder andere bestaande uit het op verzoek van water- en energie en andere bedrijven beschikbaar stellen van een internet applicatie die het plannen en aansturen van buitendiensten in het algemeen, diensten voor meterwisseling en meteropname bij klanten van de water- en energie- en andere bedrijven mogelijk maakt;

 

Artikel 1 – Mailing diensten

1.1 PTI zal de Mailing diensten verrichten zoals omschreven in de overeenkomst.

1.2 PTI zal de Mailing diensten op deskundige en zorgvuldige wijze verrichten.

1.3 Opdrachtgever dient voor de uitvoering van de Mailing diensten een verzendopdracht per brief, fax of e-mail aan PTI te versturen. Een verzendopdracht zal de informatie omvatten zoals door PTI voorgeschreven.

1.4 PTI zal een verzendopdracht uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigen. Een verzendopdracht is pas definitief op het moment dat PTI deze aan Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

1.5 Opdrachtgever dient minimaal vier (4) werkdagen voor iedere verzendopdracht alle voor de correcte uitvoering van de betreffende Mailing diensten benodigde informatie aan PTI te verschaffen, zodat PTI de benodigde productiecapaciteit kan inplannen c.q. reserveren.

1.6 Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering benodigde informatie, materialen of andere items niet tijdig aan PTI aanlevert, is PTI gerechtigd om overeengekomen termijnen voor het uitvoeren van de Mailing diensten naar eigen inzicht aan te passen. Eventuele extra kosten aan de zijde van PTI die uit niet tijdige aanlevering door Opdrachtgever voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtgever.

1.7 Opdrachtgever zal goederen franco op de tussen Partijen afgesproken plaats en op het afgesproken tijdstip ter verwerking aanleveren. Indien PTI constateert dat geleverde goederen beschadigd zijn, zal PTI Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk per brief, fax of e-mail op de hoogte stellen.

1.8 Verzending van goederen geschiedt voor risico van Opdrachtgever. Kosten voor het terugsturen of vernietigen van beschadigde goederen, emballage en ander restmateriaal komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Response diensten

2.1 PTI zal de Response diensten verrichten zoals omschreven in de overeenkomst.

2.2 PTI zal de Response diensten op deskundige en zorgvuldige wijze verrichten.

2.3 Opdrachtgever zal PTI voor het uitvoeren van de Response diensten alle benodigde informatie, materialen en andere noodzakelijke items tijdig voor de aanvang van de uitvoering van de Response diensten ter beschikking stellen.

2.4 PTI kan Opdrachtgever bindende aanwijzingen geven onder meer met betrekking tot:

a) de lay-out of format van de aan te leveren materialen en/of ander items; en

b) de wijze waarop materialen, informatie en/of andere items worden aangeleverd.

2.5 Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering benodigde informatie, materialen of andere items niet tijdig aan PTI aanlevert, is PTI gerechtigd om overeengekomen termijnen voor het uitvoeren van de Response diensten naar eigen inzicht aan te passen. Eventuele extra kosten aan de zijde van PTI die uit niet tijdige aanlevering door Opdrachtgever voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtgever.

2.6 PTI is slechts gehouden tot het verrichten van (delen van) de Response diensten voor zover Opdrachtgever zich houdt aan bindende aanwijzingen van PTI.

2.7 PTI kan (delen van) de Response diensten buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken, indien dit gewenst of noodzakelijk wordt geacht voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden (tussen 22:00 uur en 08:00 uur CET (Central European Time)). Correctief en naar beoordeling van PTI spoedeisend onderhoud vindt direct plaats.

2.8 PTI kan op eigen initiatief (delen van) de Response diensten met onmiddellijke ingang beëindigen, opschorten, onderbreken en/of beperken:

a) ter waarborging van de veiligheid of integriteit van (delen van) de Response diensten; of

b) indien (delen van) de Response diensten door Opdrachtgever of derden worden gebruikt voor andere doeleinden dan op grond van deze Overeenkomst is bepaald.

2.9 PTI is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit beëindiging, opschorting, onderbreking of beperking van de Response diensten.

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 Prijzen, tarieven en vergoedingen voor de Diensten zijn de gebruikelijke tarieven van PTI zoals vermeld in de prijsoverzichten PTI of zijn opgenomen in de overeenkomst.

3.2 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij in de overeenkomst anders vermeld, zijn de prijzen en tarieven exclusief verpakkingskosten en reis- en verblijfkosten.

3.3 Prijzen die door PTI gehanteerd worden, kunnen éénmaal per jaar worden verhoogd met maximaal het percentage van het maandprijs indexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens, 2006=100 gepubliceerd door het CBS. Prijswijzigingen, al dan niet ten gevolge van opgelegde toeslagen, van producten of diensten die door PTI van derden, meer specifiek telecom (service)bedrijven, distributiebedrijven en uitzendorganisaties, worden betrokken zullen door PTI integraal aan Opdrachtgever worden doorberekend.

3.4 Betaling en facturering zal plaatsvinden conform het bepaalde in de overeenkomst. Bij gebreke van of onduidelijkheid over een betalingstermijn zal een betalingstermijn gelden van (15) dagen.

3.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd zijn (art. 6:119a BW). Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten in rekening gebracht door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

3.6 Opdrachtgever ziet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering. Opdrachtgever kan zich derhalve jegens PTI nimmer met een beroep op verrekening aan een betalingsverplichting onttrekken.

3.7 Bij aanvang van de Overeenkomst zal Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen en vervolgens maandelijks aan PTI een bedrag, zoals opgenomen in de overeenkomst betalen ter voldoening van kosten zoals gespecificeerd in de overeenkomst waaronder loonkosten uitzendorganisaties en portobetalingen aan de distributeurs die PTI in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zal maken. Over de betreffende vooruitbetaalde bedragen is PTI geen rente aan Opdrachtgever verschuldigd.

 

Artikel 4 – Meerwerk

4.1 Indien door additionele wensen van Opdrachtgever de Diensten die PTI op grond van de Overeenkomst vervult worden verzwaard dan wel worden uitgebreid, is er sprake van meerwerk dat zal worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van PTI.

4.2 Indien PTI meent dat er van meerwerk sprake zal zijn, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever. Voorafgaand aan de uitvoering van meerwerk is toestemming, schriftelijk of per e-mail, van opdrachtgever benodigd.

4.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 4.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Diensten, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en PTI, kunnen worden beïnvloed.

 

Artikel 5 – Communicatie en rapportage

5.1 Beide Partijen zullen een contactpersoon en een vervangend contactpersoon aanwijzen, die de contacten over de (wijze van) uitvoering van de Overeenkomst zullen onderhouden.

5.2 PTI zal Opdrachtgever periodiek schriftelijk op de hoogte stellen van de (hoogte van de) over die periode in rekening te brengen variabele kosten. Daarnaast zal PTI Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van omstandigheden waardoor de uitvoering van de Diensten door PTI wordt belemmerd of vertraagd.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 PTI is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.

6.2 De aansprakelijkheid van PTI is beperkt tot directe schade welke aan haar kan worden toegerekend en welke verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst. Onder directe schade als bedoeld in dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

a ) redelijke kosten gemaakt om de geleverde prestaties aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, waaronder begrepen redelijke kosten gemaakt om verloren of beschadigde gegevens te herstellen;

b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel;

c ) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel.

6.3 Onverminderd wat elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van PTI tegenover Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot (i) de in de drie maanden voorafgaande aan deze gebeurtenis daadwerkelijk door Opdrachtgever aan PTI betaalde vergoedingen, met uitzondering van de kosten in rekening gebracht door distributeurs voor porto en/of betreffende netwerkkosten van telecomoperators en/of loonkosten uitzendorganisaties en exclusief BTW, dan wel (ii)het daadwerkelijk onder de verzekering van PTI uitgekeerde bedrag als vergoeding voor opgeslagen materialen en eigendommen van Opdrachtgever zoals enveloppen en meterstandenkaarten. De overeengekomen dekking met betrekking tot het genoemde onder sub (ii) voor materialen waarvan PTI namens opdrachtgever houdster is, bedraagt per opgeslagen pallet maximaal 1000 euro en omvat verlies door brand, waterschade, stormschade en diefstal.

6.4 De artikelen 6.1, 6.2 en 6.3 zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van PTI of haar hoogst leidinggevenden.

6.5 Indien een tekortkoming aan de zijde van PTI is toe te rekenen aan of voor risico komt van een door PTI ingeschakelde derde, zonder dat PTI ter zake enig verwijt treft, is de aansprakelijkheid van PTI op dezelfde wijze en voor een zelfde bedrag beperkt als PTI met de betreffende derde is overeengekomen.

6.6 Opdrachtgever vrijwaart PTI voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.

6.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 10 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PTI meldt.

 

Artikel 7 – Overmacht

7.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niettoerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, evenals iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

7.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan vijfenveertig (45) dagen heeft geduurd, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Wat al als gevolg van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst afgerekend zonder dat Partijen verder over en weer gehouden zijn tot betaling van kosten of enige vorm van (schade)vergoeding.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten en privacy

8.1 De intellectuele eigendomsrechten op door PTI in het kader van deze Overeenkomst ontwikkelde en/of toegepaste, informatie, know how, materialen, software, internetapplicatie(s) en andere resultaten van de Diensten berusten bij PTI of haar toeleveranciers.

8.2 Intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst aangeleverde informatie, materialen etc. berusten bij Opdrachtgever.

8.3 Voor de duur van de Overeenkomst en voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering daarvan verlenen Partijen elkaar over en weer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de in artikel 8.1 en 8.2 genoemde informatie, know how, materialen, software, internetapplicaties etc.

8.4 PTI verleent hierbij aan Opdrachtgever het exclusieve (met uitzondering van PTI) niet-overdraagbare recht (delen van) de door PTI in het kader van de Response diensten opgebouwde databank voor eigen gebruik op te vragen en te hergebruiken.

8.5 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken van derden ter zake van eventuele inbreuk op intellectuele (eigendoms-)rechten en vergelijkbare rechten van die derden. Partijen verplichten zich tot het, op eigen kosten, treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie van de Diensten en tot beperking van de door de andere Partij te maken extra kosten en/of te lijden schade. Onverminderd het hiervoor in dit lid bepaalde, is de vrijwarende Partij gerechtigd, indien derden deze Partij ter zake van schending van intellectuele (eigendoms-)rechten en/of vergelijkbare rechten aansprakelijk stellen, deze Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, al dan niet met terugwerkende kracht, te ontbinden; onverminderd haar verdere rechten. Van het recht tot ontbinding van deze Overeenkomst zal de vrijwarende Partij geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met de andere Partij. Ontbinding op grond van dit artikel biedt geen grond voor schadevergoeding.

8.6 Voor zover door Opdrachtgever aangeleverde (adressen)bestanden persoonsgegevens bevatten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), geldt Opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ en PTI als ‘bewerker’ in de zin van de Wbp. PTI heeft als bewerker geen zelfstandige zeggenschap over de persoonsgegevens die door haar worden verwerkt. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens uit de betreffende (adressen)bestanden in overeenstemming met de Wbp. PTI zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Opdrachtgever kan, na voorafgaand overleg met PTI, op eigen kosten de genomen technische en organisatorische maatregelen onderzoeken.

8.7 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wbp zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven meldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal PTI alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

8.8 PTI zal persoonsgegevens slechts op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wbp verwerken. PTI verplicht zich om persoonsgegevens die PTI bekend worden bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel anderszins bekend worden bij de uitvoering van de Diensten, niet aan derden bekend te maken, tenzij PTI hiertoe verplicht is op grond van wet- of andere regelgeving.

8.9 Tenzij uitdrukkelijk anders met Opdrachtgever overeengekomen, zal PTI de gegevens uit de betreffende (adressen)bestanden uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de Overeenkomst.

8.10 Opdrachtgever vrijwaart PTI voor alle aanspraken van derden die jegens PTI mochten worden ingesteld wegens een niet aan PTI toe te rekenen schending van de Wbp en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, dan wel wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

 

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

9.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die al openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

 

Artikel 10 – Duur en beëindiging

10.1 De Overeenkomst gaat in na ondertekening door PTI en Opdrachtgever en wordt aangegaan voor een initiële periode van twee (2) jaar te rekenen vanaf de datum van ondertekening dan wel vanaf de datum van de start van de levering van de Diensten door PTI aan Opdrachtgever, afhankelijk van welke datum in tijd het laatst gelegen is. Hierna volgt een stilzwijgende verlenging van telkens 2 jaar. Opzegging door een van beide partijen kan geschieden met in achtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden voor beëindiging van de overeenkomst. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven

10.2 Buiten hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald is:

a) ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, indien de andere Partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen.
b) ieder der Partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien de andere Partij voorlopige surséance van betaling aanvraagt of haar voorlopige surséance van betaling wordt verleend; de andere Partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd (anders dan ten behoeve van samenvoeging of splitsing van ondernemingen); dan wel de andere Partij haar huidige onderneming staakt.

10.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de Overeenkomst in stand. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, rechtskeuze en geschillenregeling.

 

Artikel 11 – Overdracht rechten en plichten, onderaanneming en exclusiviteit

11.1 Partijen zijn niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij enig recht en/of verplichting uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Partijen zullen niet op onredelijke gronden hun toestemming onthouden en zijn gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming redelijke voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de verplichtingen uit de Overeenkomst bij een eventuele verandering van de organisatiestructuur van Opdrachtgever of het concern waarvan Opdrachtgever deel uitmaakt, waardoor de activiteiten van Opdrachtgever waarop de Mailing- en/of Response diensten betrekking hebben bij een andere entiteit worden ondergebracht, na voorafgaande toestemming van PTI aan deze andere betreffende entiteit worden overgedragen.

11.2 PTI is gerechtigd om bij het uitvoeren van de Diensten gebruik te maken van derden zoals distributeurs voor poststukken, telecomproviders, uitzendorganisaties en andere derden. Voor zover PTI van dergelijke derden gebruik maakt zijn op de door deze derden verrichte diensten de (algemene) voorwaarden van de betreffende derde op gelijke wijze van toepassing als in de relatie tussen PTI en deze derde.

 

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Nadat partijen hebben getracht een geschil in der minne op te lossen en na overleg over het betreffende geschil op directieniveau zullen geschillen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Artikel 13 – Overige bepalingen met betrekking tot de overeenkomst

13.1 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd. De Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijk stuk dat na ondertekening als Bijlage aan deze Overeenkomst zal worden toegevoegd.

13.2 Op het aanbieden en op het gebruik van 0800/090X-nummers zijn in het kader van de Response diensten de Code Informatiediensten van de Stichting Onafhankelijke Commissie Informatienummers OCI (zie http://www.stichtingoci.nl/documenten/Code_OCI.pdf ) van toepassing. Bij gebruik van SMS diensten handelen partijen conform maatschappelijk gewenste en/of geaccepteerde normen van goed fatsoen.

13.3 Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming van die bepaling te eisen niet aan, tenzij de betreffende Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

13.4 Indien één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zullen Partijen overleg plegen over de formulering van een nieuwe vergelijkbare en rechtens toelaatbare bepaling. Het hiervoor genoemde laat de toepasselijkheid van het overige in de Overeenkomst bepaalde onverlet.

 

PTI Algemene Leveringsvoorwaarden (copyright: Woerden, oktober 2008)