PTI.nl / Nieuws / PTI in de internationale Business Pressure Cooker
de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk

PTI in de internationale Business Pressure Cooker

Note: For English click here

Studenten zijn de toekomst, dat weten we als geen ander. De afgelopen jaren hebben we veelvuldig studenten stage laten lopen, afstudeerders over de vloer gehad en zijn er vraagstukken onderzocht in diverse modules op de Hogeschool Rotterdam. Niet alleen zij leren, maar wij ook! Studenten hebben namelijk vaak een unieke blik op onze uitdagingen en brengen verfrissende ideeën met zich mee.

de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk
de digitale werkbon is gebruiksvriendelijk

In het kader van de internationale studiemodule Business Pressure Cooker gingen vijf agile groepen van vijf studenten aan de Hogeschool Rotterdam de afgelopen maanden aan de slag met case “PTI: Stewardship in a time of transition”.

Door de integratieve benadering van de Business Pressure Cooker leggen de studenten de nadruk op de verbanden tussen onder andere strategie, marketing en operations, financiën en boekhouding (Bron: Hogeschool Rotterdam). Alles met het doel om een business report te schrijven over hoe PTI in de toekomst innovatief, onderscheidend en succesvol kan blijven. Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat er zeer waardevolle aanbevelingen en samenhangende ideeën gepresenteerd zijn.

Na uitgebreid onderzoek naar de historie van PTI, onderzoek en analyses, twee Q&A-sessies en een eerste (voorlopige) presentatie, gaven de vijf groepen op woensdag 26 mei de definitieve presentatie van hun plannen voor de toekomst van PTI. Jan Posma (Algemeen directeur) en Casper Duin (HR adviseur) waren onder de indruk van de gepresenteerde ideeën. Jan: ‘’Wat ons opviel was het enthousiasme en de diepgang van de gepresenteerde ideeën. De studenten hebben goed begrepen in welk fase PTI verkeert en welke uitdagingen de toekomst biedt.’’

Specifiek werd gepresenteerd waarom PTI zou moeten kiezen voor dienstverlening in de zorgsector, of voor het uitbreiden van de Planning Suite naar een volwaardig ERP pakket (met HR- en financiële modules). Maar ook liggen er volgens de studenten kansen bij de planning van installatie controles van raffinaderijen of bij de planning voor bouw- en installatiebedrijven. En zeker keken de studenten ook naar mogelijkheden dicht bij huis; studentenhuizen voorzien van individuele meters (Water/Gas/Elektra) met een aansluitende App zodat studenten individueel geïnformeerd kunnen worden.

Casper: ‘’Het was geweldig om met de studenten, en hun docenten, te sparren over realisme en haalbaarheid. Concrete aandachtspunten voor de studenten zijn het creëren van een realistische tijdlijnen ten opzichte van product- en dienstontwikkeling en het formuleren van een reële financiële business case. Het enthousiasme, de leergierigheid die ze in de casus toonden en interesse die men had voor PTI, waren aanstekelijk en inspirerend.’’

We zijn de studenten onwijs dankbaar voor hun inzet en de empathie! We hopen in de toekomst nog met vele studenten samen te kunnen werken door middel van business cases. Juist door te focussen op uitdagingen en concepten in plaats van lezingen, ontwikkelen studenten een holistische en realistische manier van zakendoen. Wat ons betreft een succesvolle leermethode, waar we graag aan blijven meewerken!

Zie jij mogelijkheden voor een soortgelijke samenwerking? Neem dan contact met ons op en wie weet kunnen we elkaar verder helpen!

English 

PTI in the international Business Pressure Cooker

Students are the future, we know that better than anyone. In the last few years, we have had many trainees and grad students working for us. Moreover, multiple studies have been done in various modules at Rotterdam University of Applied Sciences. Not only do they learn, but so do we! Students often have a unique view on our challenges and bring refreshing ideas to the table.

Within the framework of the international study course ‘Business Pressure Cooker’, five agile groups of five students at the Rotterdam University of Applied Sciences have spent the past few months working on the case “PTI: Stewardship in a time of transition”.

Due to the integrative approach of the Business Pressure Cooker, the students focus on the connections between, among other things, strategy, marketing and operations, finance and accounting (Source: Hogeschool Rotterdam). All with the aim of writing a business report about how PTI can remain innovative, distinctive and successful in the future. This approach has resulted in a presentation of very valuable recommendations and ideas.

After extensive research into the history of PTI, research and analyses, two Q&A sessions and a first (provisional) presentation, the five groups gave the final presentation of their plans for the future of PTI on Wednesday May 26th. Jan Posma (Director) and Casper Duin (HR advisor) were impressed by the ideas presented. Jan: “We were surprised by the enthusiasm and the level of the ideas presented. The students have fully understood what phase PTI is in and what challenges the future holds.”

Specifically, it was presented why PTI should opt for services in the healthcare sector, or for the expansion of the Planning Suite to a full ERP package (with HR and financial modules). But there are also opportunities in the planning of installation checks for refineries or in the planning for construction and installation companies. And off course, the students looked at opportunities close to home; providing student houses with individual meters (Water / Gas / Electricity) with a connecting App so that students can be informed individually.

Casper: ”It was great to spar with the students and their teachers about realism and feasibility. Concrete points of attention for the students are creating a realistic timeline in relation to product and service development and formulating a realistic financial business case. The enthusiasm, eagerness to learn and interest they showed in the case and in PTI were contagious and inspiring.

We are extremely grateful, and we would like to thank the students for their dedication and empathy!

We hope to be able to work with many students in the future by means of business cases. By focusing on challenges and concepts rather than lectures, students develop a holistic and realistic way of doing business. As far as we are concerned, a successful learning method, which we gladly participate in!

Do you see opportunities for a similar collaboration? Please contact us and maybe we can help each other out!

Contact

Adres
Korenmolenlaan 1C
3447 GG Woerden

Bel ons gerust!
0348 - 466888